Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Họ nguyên hàm của hàm số là: A. B. C. D.

Họ nguyên hàm của hàm số begin mathsize 14px style f left parenthesis x right parenthesis equals x plus e to the power of x end style là:

A. begin mathsize 14px style F left parenthesis x right parenthesis equals 1 plus e to the power of x plus C end style
B. size 14px F size 14px left parenthesis size 14px x size 14px right parenthesis size 14px equals size 14px x to the power of size 14px 2 over size 14px 2 size 14px plus size 14px e to the power of size 14px x size 14px plus size 14px C 
C.  size 14px F size 14px left parenthesis size 14px x size 14px right parenthesis size 14px equals fraction numerator size 14px x to the power of size 14px 2 size 14px plus size 14px e to the power of size 14px x over denominator size 14px 2 end fraction size 14px plus size 14px C
D. size 14px F size 14px left parenthesis size 14px x size 14px right parenthesis size 14px equals size 14px x to the power of size 14px 2 over size 14px 2 size 14px plus size 14px e to the power of size 14px x size 14px ln size 14px 2 size 14px plus size 14px C

  1. begin mathsize 14px style F left parenthesis x right parenthesis equals 1 plus e to the power of x plus C end style 

  2. size 14px F size 14px left parenthesis size 14px x size 14px right parenthesis size 14px equals size 14px x to the power of size 14px 2 over size 14px 2 size 14px plus size 14px e to the power of size 14px x size 14px plus size 14px C  

  3. size 14px F size 14px left parenthesis size 14px x size 14px right parenthesis size 14px equals fraction numerator size 14px x to the power of size 14px 2 size 14px plus size 14px e to the power of size 14px x over denominator size 14px 2 end fraction size 14px plus size 14px C  

  4. size 14px F size 14px left parenthesis size 14px x size 14px right parenthesis size 14px equals size 14px x to the power of size 14px 2 over size 14px 2 size 14px plus size 14px e to the power of size 14px x size 14px ln size 14px 2 size 14px plus size 14px C  

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Chọn B.

Ta có: begin mathsize 14px style integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals integral left parenthesis x plus e to the power of x right parenthesis d x equals space x squared over 2 plus e to the power of x plus C end style
Chọn B. 

1

Câu hỏi tương tự

C h ứ n g minh F ( x ) = ∣ x ∣ − ln ( 1 + ∣ x ∣ ) l a ˋ n gu y e ^ n h a ˋ m c ủ a f ( x ) = 1 + ∣ x ∣ x ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG