Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Họ nguyên hàm của hàm số là A. B. C. D.

Họ nguyên hàm của hàm số f left parenthesis x right parenthesis equals 2 square root of x plus 3 x space
A. 2 x square root of x plus fraction numerator 3 x squared over denominator 2 end fraction plus C

B. 4 over 3 x square root of x plus fraction numerator 3 x squared over denominator 2 end fraction plus C

C. 3 over 2 x square root of x plus fraction numerator 3 x squared over denominator 2 end fraction plus C

D. 4 x square root of x plus fraction numerator 3 x squared over denominator 2 end fraction plus C 

  1. 2 x square root of x plus fraction numerator 3 x squared over denominator 2 end fraction plus C 

  2. 4 over 3 x square root of x plus fraction numerator 3 x squared over denominator 2 end fraction plus C 

  3. 3 over 2 x square root of x plus fraction numerator 3 x squared over denominator 2 end fraction plus C 

  4. 4 x square root of x plus fraction numerator 3 x squared over denominator 2 end fraction plus C 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B

integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals integral left parenthesis 2 square root of x plus 3 x right parenthesis d x equals 2 space integral x to the power of 1 half end exponent d x plus 3 integral space x d x equals 2. fraction numerator x to the power of begin display style 3 over 2 end style end exponent over denominator begin display style 3 over 2 end style end fraction plus 3. x squared over 2 plus C equals 4 over 3 x square root of x plus 3 over 2 x squared plus C

Chọn B

1

Câu hỏi tương tự

Họ nguyên hàm của hàm số f ( x ) = e x + cos x + 2018 là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG