Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Họ nguyên hàm của hàm số là : A. B. C. D.

Họ nguyên hàm của hàm số f open parentheses x close parentheses equals sin 2 x là :

A. negative 1 half cos 2 x plus C

B. negative 1 half cos 2 x

C. negative cos 2 x plus C

D. 1 half cos 2 x plus C

  1.  negative 1 half cos 2 x plus C

  2. negative 1 half cos 2 x

  3. negative cos 2 x plus C

  4. 1 half cos 2 x plus C

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng D.

Đáp án đúng D. 1 half cos 2 x plus C

1

Câu hỏi tương tự

Họ nguyên hàm của hàm số là: A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG