Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Họ nguyên hàm của hàm số là: A. B. C. D.

Họ nguyên hàm của hàm số y equals x squared plus x là:

A. x cubed over 3 plus x squared over 2 plus C

B. x cubed plus x squared plus C

C. x cubed over 3 plus x squared over 2

D. 1 plus 2 x plus C

  1.  x cubed over 3 plus x squared over 2 plus C

  2. x cubed plus x squared plus C

  3. x cubed over 3 plus x squared over 2

  4. 1 plus 2 x plus C

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng A. Ta có: .

Đáp án đúng A. x cubed over 3 plus x squared over 2 plus C

Ta có: integral left parenthesis x squared plus x right parenthesis d x equalsx cubed over 3 plus x squared over 2 plus C.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm A. B. C. D.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG