Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Họ nguyên hàm của hàm số là: A. B C D.

Họ nguyên hàm của hàm số f left parenthesis x right parenthesis equals x cubed plus 3 to the power of x là:
A. 3 x squared plus 3 to the power of x ln 3 plus C 
x to the power of 4 over 4 plus 3 to the power of x ln 3 plus C
x to the power of 4 over 4 plus fraction numerator 3 to the power of x plus 1 end exponent over denominator x plus 1 end fraction plus C 
D. x to the power of 4 over 4 plus fraction numerator 3 to the power of x over denominator ln 3 end fraction plus C 

  1. 3 x squared plus 3 to the power of x ln 3 plus C 

  2.  x to the power of 4 over 4 plus 3 to the power of x ln 3 plus C 

  3. x to the power of 4 over 4 plus fraction numerator 3 to the power of x plus 1 end exponent over denominator x plus 1 end fraction plus C  

  4.  x to the power of 4 over 4 plus fraction numerator 3 to the power of x over denominator ln 3 end fraction plus C 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D.

integral left parenthesis x cubed plus 3 to the power of x right parenthesis d x equalsx to the power of 4 over 4 plus fraction numerator 3 to the power of x over denominator ln 3 end fraction plus C 
Chọn D. 

1

Câu hỏi tương tự

Họ các nguyên hàm của là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG