Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Họ nguyên hàm của hàm số f ( x ) = e x + x là

Họ nguyên hàm của hàm số  là


 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Ta có: ∫ f ( x ) d x = ∫ ( e x + x ) d x = e x + 2 1 ​ x 2 + C

Đáp án B

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lập phương A BC D . A ′ B ′ C ′ D ′ có cạnh bằng a, M và N là trung điểm của AC và B'C'. Khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và B'D' là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG