Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Họ nguyên hàm của hàm số f ( x ) = ∫ x 3 ln x d x là

Họ nguyên hàm của hàm số  là
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Đặt { u = ln x d v = x 3 d x ​ ⇒ { d u = x 1 ​ d x v = 4 x 4 ​ ​ Suy ra ∫ x 3 ln x d x = 4 1 ​ x 4 . ln x − ∫ 4 1 ​ x 3 d x = 4 1 ​ x 4 . ln x − 16 1 ​ x 4 + C

Đáp án B

Đặt 

Suy ra 

1

Câu hỏi tương tự

Họ nguyên hàm của hàm số f ( x ) = e x + x là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG