Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Họ nguyên hàm của hàm số f ( x ) = 7 x − 5 2 ​ là

Họ nguyên hàm của hàm số  là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có ∫ 7 x − 5 2 ​ d x = 7 2 ​ ln ∣ 7 x − 5 ∣ + C

Chọn B

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Thể tích vật thể tròn xoay được giới hạn bởi các đường khi quay quanh trục không được tính bằng công thức nào sau đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG