Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Họ nguyên hàm của hàm số f ( x ) = 2 x − 1 1 ​ là

Họ nguyên hàm của hàm số

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Áp dụng công thức: ∫ ax + b 1 ​ dx = a 1 ​ ln ∣ ax + b ∣ + C Suy ra: ∫ 2 x − 1 1 ​ dx = 2 1 ​ ln ∣2 x − 1∣ + C Chọn A

Áp dụng công thức: 

Suy ra: 

Chọn A

1

Câu hỏi tương tự

G ọ i n l à s ố nguy ê n d ươ ng b ấ t k ỳ a. T í nh tich ph â n: b, chứng minh rằng 2 1 ​ C n 0 ​ − 4 1 ​ C n 1 ​ + 6 1 ​ C n 2 ​ − 8 1 ​ C n 3 ​ + ⋯ + 2 n + 2 ( − 1 ) n ​ C n n ​ = 2 ( n + 1 ) ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG