Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = 2x(3+e x ) là:

Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = 2x(3+ex) là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 3 x 2 + 2 x e x − 2 e x + C

ĐÁP ÁN A.  

1

Câu hỏi tương tự

Tìm hệ số lớn nhất trong các hệ số các số hạng khi khai triển : ( 1 + x ) 101

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG