Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Họ nguyên hàm của hàm số f(x)=x(1+sinx) là:

Họ nguyên hàm của hàm số f(x)=x(1+sinx) là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 2 x 2 ​ − x cos x + sin x + C

ĐÁP ÁN B.  

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình 2 sin 2 ​ x + 3 ​ sin 2 x = 3 có nghiệm là :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG