Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của Đội, ba chi đội 7A, 7B, 7C đã thu được tổng cộng 120 kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được của ba chi đội lần lượt tỉ lệ với 9; 7; 8. Hãy tính số giấy vụn mỗi chi đội thu được.

Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của Đội, ba chi đội 7A, 7B, 7C đã thu được tổng cộng 120 kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được của ba chi đội lần lượt tỉ lệ với 9; 7; 8. Hãy tính số giấy vụn mỗi chi đội thu được.

R. Roboteacher57

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi số giấy vụn thu được của ba chi đội lần lượt là 9x; 7x; 8x Tổng số giấy là 120kg nên 9x+7x+8x=120 ⇒ 24 x = 120 ⇔ x = 5 Vậy số giấy vụ của ba chi đội lần lượt là 45; 35; 40.

Gọi số giấy vụn thu được của ba chi đội lần lượt là 9x; 7x; 8x

Tổng số giấy là 120kg nên 9x+7x+8x=120

Vậy số giấy vụ của ba chi đội lần lượt là 45; 35; 40. 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết a) 3 5 ​ x − 6 1 ​ = 9 4 ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG