Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hưởng ứng cuộc vận động “Gởi ấm áp cho Trường Sa”, giáo viên nữ ba bậc học Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở Quận 9 đã đan được 960 chiếc khăn len gửi tặng các chiến sĩ. Trong đó, bậc Mầm non gửi tặng 25% tổng số khắn và bằng 5/8 số khăn bậc Tiểu học gởi tặng. Hỏi giáo viên mỗi bậc học đã gởi tặng được bao nhiêu chiếc khăn len cho các chiến sĩ Trường Sa?

Hưởng ứng cuộc vận động “Gởi ấm áp cho Trường Sa”, giáo viên nữ ba bậc học Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở Quận 9 đã đan được 960 chiếc khăn len gửi tặng các chiến sĩ. Trong đó, bậc Mầm non gửi tặng 25% tổng số khắn và bằng 5/8 số khăn bậc Tiểu học gởi tặng. Hỏi giáo viên mỗi bậc học đã gởi tặng được bao nhiêu chiếc khăn len cho các chiến sĩ Trường Sa?

Đ. Mỹ

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số khăn bậc Mầm non tặng là: 960 . 25% = 240 (chiếc) Số khăn bậc Tiểu học tặng là: 240 : 5/8 = 384 (chiếc) Số khăn bậc THCS tặng là: 960 – (240 + 384) = 336 (chiếc)

Số khăn bậc Mầm non tặng là: 960 . 25% = 240 (chiếc)

Số khăn bậc Tiểu học tặng là: 240 : 5/8 = 384 (chiếc)

Số khăn bậc THCS tặng là: 960 – (240 + 384) = 336 (chiếc)

 

1

Câu hỏi tương tự

Vẽ tam giác ABC biết AB = BC = CA = 4 cm. Hãy đo các góc BAC, ABC, ACB.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG