Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hỗn hợp X gồm Ala-Ala, Gly-Ala, Ala-Gly, Ala-Ala-Val-Ala và Ala-ValVal-Ala. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với lượng vừa đủ NaOH, đun nóng thu được m+29,7gam hỗn hợp muối của các amino axit. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thu được 63,616 lít CO2 (đtkc) và 49,32 gam H2O. Giá trị gần đúng của m là:

Hỗn hợp X gồm Ala-Ala, Gly-Ala, Ala-Gly, Ala-Ala-Val-Ala và Ala-ValVal-Ala. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với lượng vừa đủ NaOH, đun nóng thu được m+29,7gam hỗn hợp muối của các amino axit. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thu được 63,616 lít CO2 (đtkc) và 49,32 gam H2O. Giá trị gần đúng của m là:

  1. 72,30

  2. 72,10

  3. 74,01

  4. 73,76

R. Roboctvx110

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

n CO 2 ​ ​ : 2 , 84 mol ; n H 2 ​ O ​ : 2 , 74 ; O 2 ​ (đốt) xmol ; n N 2 ​ ​ : ymol ; Phản ứng cháy: Phản ứng thủy phân: X + NaOH → RNO 2 ​ Na + H 2 ​ O ; BT ⋅ N : n NaOH ​ = 2 y BT . O : n ( ​ H 2 ​ O ) = n o ​ ( X ) + n o ​ ( N a O H ) − n ( O ) ( ​ RN O 2 ​ N a ) = ( 8 , 42 − x ) + 2 y − 4 y = 8 , 42 − 2 x − 2 y BT K L : m + 2 y ⋅ 40 = m + 29 , 7 + 18. ( 8 , 42 − 2 x − 2 y ) ( 2 ) T ừ ( 1 ) ( 2 ) → x = 3 , 585 ; y = 0 , 45 → m = 72 , 16 ⇒ C h ọ n B .

 (đốt) 

Phản ứng cháy:

X and O subscript 2 yields C O subscript 2 and H subscript 2 O and N subscript 2 n subscript O subscript 2 end subscript equals 1 , 5 ⋅ open parentheses n subscript C O subscript 2 end subscript bond n subscript N subscript 2 end subscript close parentheses left right arrow italic x equals 1 , 5 left parenthesis 2 , 84 minus sign y right parenthesis left parenthesis 1 right parenthesis B italic T point O colon italic n subscript italic o left parenthesis italic t italic r italic o italic n italic g italic X right parenthesis equals 2 ⋅ 2 comma 84 plus 2 comma 74 minus sign 2 italic x equals 8 comma 42 minus sign 2 italic x

Phản ứng thủy phân:

1

Câu hỏi tương tự

X là một α – aminoaxit no chỉ chứa một nhóm - NH 2 và 1 nhóm – COOH. Cho 28,48 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 40,16 gam muối. Tên gọi của X là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG