Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = x 3 -3x 2 +x-1 có tâm đối xứng là:

Hàm số y = x3-3x2+x-1 có tâm đối xứng là:
 

  1. (1;-2)

  2. (0;-1)

  3. (3;2)

  4. (2;-3)

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: f ( x ) = ( 1 + cos x ) ( 1 + sin x 1 ​ ) + ( 1 + sin x ) ( 1 + cos x 1 ​ ) v ớ i x ∈ ( 0 ; 2 π ​ )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG