Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = x 3 - 3x + 2 đạt cực đại tại điểm:

Hàm số y = x3 - 3x + 2 đạt cực đại tại điểm:

  1. x = -2

  2. x = 1

  3. x = -1

  4. x = 0

R. Roboteacher86

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

y = x 3 - 3x + 2⇒ y' = 3x 2 - 3 Xét y' = 0⇔ 3x 2 - 3 = 0⇔ x 2 - 1 = 0⇔ [ x = 1 x = − 1 ​ y'' = 6x ⇒ y''(1) = 6.1 = 6; y''(-1) = 6(-1) = -6 Ta có { y ′ ( − 1 ) = 0 y ′′ ( − 1 ) = − 6 < 0 ​ ⇒ Hàm số đạt cực đại tại x = -1

y = x3 - 3x + 2 ⇒ y' = 3x2 - 3

Xét y' = 0 ⇔ 3x2 - 3 = 0 ⇔ x2 - 1 = 0 ⇔ 

y'' = 6x
⇒ y''(1) = 6.1 = 6;  y''(-1) = 6(-1) = -6

Ta có ⇒ Hàm số đạt cực đại tại x = -1

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số đạt cực tiểu tại khi:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG