Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = x.e -x đạt cực trị tại điểm có hoành độ là:

Hàm số y = x.e-x đạt cực trị tại điểm có hoành độ là:

  1. x = e

  2. x = e2

  3. x = 1

  4. x = 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

5

Câu hỏi tương tự

Đồ th ị c ủ a h à m s ố n à o kh ô ng đ i qua đi ể m M ( 1 ; − 2 ) ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG