Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = x 3 + 3 x 2 − 4 nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

Hàm số y nghịch biến trên khoảng nào sau đây?


  1.  

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có y' = 3 x 2 + 6 x , y ′ < 0 ⇔ 3 x 2 + 6 x < 0 ⇔ − 2 < x < 0 suy ra hàm số nghịch biến trên ( − 2 ; 0 )

Ta có y', ysuy ra hàm số nghịch biến trên 

1

Câu hỏi tương tự

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x + 2 2 x − 6 ​ là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG