Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm sốy = là đạo hàm của hàm số nào sau đây?

Hàm số y = 8 to the power of x squared plus x plus 1 end exponent left parenthesis 6 x plus 3 right parenthesis ln 2 là đạo hàm của hàm số nào sau đây?

  1. y equals 2 to the power of x squared plus x plus 1 end exponent

  2. y equals 8 to the power of x squared plus x plus 1 end exponent

  3. y equals 2 to the power of 3 x squared plus 3 x plus 1 end exponent

  4. y equals 8 to the power of 3 x squared plus 3 x plus 1 end exponent

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Xét hai số phức thỏa mãn và . Giá trị lớn nhất của bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG