Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = f(x) có đồ thị sau: Hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Hàm số y = f(x) có đồ thị sau: 

Hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

  1. (- 2; - 1)

  2. ( -1; 1) 

  3. (-2; 1)

  4. (-1; 2) 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.(- 2; - 1) Từ đồ thị hàm số ta có, hàm số đồng biến trên khoảng ( - ∞ ; - 1) và (1; + ∞ ). Trong các khoảng đã cho trong các đáp án, chỉ có khoảng (-2;-1) ⊂ ( - ∞ ; - 1) thỏa mãn.

ĐÁP ÁN A. (- 2; - 1) 

Từ đồ thị hàm số ta có, hàm số đồng biến trên khoảng ( - ; - 1) và (1; +).

Trong các khoảng đã cho trong các đáp án, chỉ có khoảng (-2;-1) ( - ; - 1) thỏa mãn. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho phép biến hình F biến điểm M ( x , y ) thành M ′ ( x ′ , y ′ ) sao cho { x ′ = 2 x − 3 y ​ y ′ = 2 3 x + y ​ ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG