Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y= 1 + 7 x ​ có đạo hàm là:

Hàm số y=có đạo hàm là:

  1. y= 

  2. y= 

  3. y= 

  4. y= 

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

y'= ( 1 + 7 x ​ ) = 2 1 + 7 x ​ ( 1 + 7 x ) ′ ​ = 2 1 + 7 x ​ 7 x ​

y'=

 

1

Câu hỏi tương tự

Một trang chữ của một tạp chí cần diện tích là 384 c m 2 . Lề trên, lề dưới là 3cm; lề phải, lề trái là 2cm. Khi đó chiều ngang và chiều dọc tối ưu của trang giấy lần lượt là:

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG