Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y= ∣ ∣ ​ 1 − x x + 1 ​ ∣ ∣ ​ có bao nhiêu điểm cực trị ?

Hàm số y= có bao nhiêu điểm cực trị ?

  1. 2

  2. 3

  3. 1

  4. 0

T. Quang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Bảng biến thiên: Suy ra bảng biến thiên của hàm số y = ∣ ∣ ​ 1 − x x + 1 ​ ∣ ∣ ​ Vậy hàm số y= ∣ ∣ ​ 1 − x x + 1 ​ ∣ ∣ ​ có một điểm cực trị

Chọn C

Bảng biến thiên:

Suy ra bảng biến thiên của hàm số y = 

Vậy hàm số y=  có một điểm cực trị

1

Câu hỏi tương tự

T ì m m để đồ th ị h à m s ố y = x 3 − 3 x 2 − m x + 2 c ó c ự c đạ i, c ự c ti ể u c á ch đề u đườ ng th ẳ ng y = x − 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG