Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y= − x 4 + 8 x 2 − 7 có bao nhiêu giá trị cực trị ?

Hàm số y= có bao nhiêu giá trị cực trị ? 

  1. 0

  2. 1

  3. 2

  4. 3

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có y'= − 4 x 3 + 16 x ⇒ y ′ = 0 ⇔ [ x = 0 , y = − 7 x = ± 2 , y = 9 ​ Hàm số đạt cực đại bằng 9 tại điểm x = ± 2 , hàm số đạt cực tiểu bằng -7 tại điểm x=0 Suy ra hàm số có hai giá trị cực trị là y C D ​ = 9 , y CT ​ = − 7

Ta có y'=

Hàm số đạt cực đại bằng 9 tại điểm  , hàm số đạt cực tiểu bằng -7 tại điểm x=0

Suy ra hàm số có hai giá trị cực trị là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y= x − 2 2 x ​ có đồ thị (C). Hỏi tất cả bao nhiêu điểm thuộc trục Oy mà từ điểm đó kẻ được đúng một tiếp tuyến với (C).

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG