Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = c x + d a x + b ​ với a > 0 có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Hàm số  với  có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đồ thị giao với trục Ox tại điểm có hoành độ âm nên x = a − b ​ < 0 mà a > 0 − b < 0 ⇒ b > 0 Đồ thị giao với trục Oy tại điểm có tung độ âm nên d b ​ < 0 mà b > 0 nên d < 0 Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y = c a ​ > 0 mà a > 0 nên c > 0 . Chọn A.

Đồ thị giao với trục Ox tại điểm có hoành độ âm nên

  mà  

Đồ thị giao với trục Oy tại điểm có tung độ âm nên

 mà nên

Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang  nên . Chọn A.
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là sai ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG