Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số và có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Đường thẳng cắt hai đồ thị tại các điểm có hoành độ , . Biết rằng , giá trị của bằng

Hàm số  và  có đồ thị như hình vẽ dưới đây.

Đường thẳng  cắt hai đồ thị tại các điểm có hoành độ , . Biết rằng , giá trị của  bằng

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ đồ thị có là nghiệm của phương trình nên . Từ đồ thị có là nghiệm của phương trình nên . Do . Vậy .

Từ đồ thị có  là nghiệm của phương trình  nên .

Từ đồ thị có  là nghiệm của phương trình  nên .

Do .

 Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Với mọi số thực thỏa điều kiện . Gọi và lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức . Tìm giá trị biểu thức .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG