Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số và có đồ thị như hình vẽ dưới đây Đường thẳng y=3 cắt đồ thị tại cácđiểm có hoành độ . Biết rằng , giá trị của bằng

Hàm số begin mathsize 18px style y equals log subscript a x end style và begin mathsize 18px style y equals log subscript b x end style có đồ thị như hình vẽ dưới đây

Đường thẳng y=3 cắt đồ thị tại các điểm có hoành độ begin mathsize 18px style x subscript 1 comma space x subscript 2 end style. Biết rằng begin mathsize 18px style x subscript 2 equals 2 x subscript 1 end style, giá trị của begin mathsize 18px style a over b end style bằng

  1. begin mathsize 18px style 1 third end style

  2. begin mathsize 18px style square root of 3 end style

  3. begin mathsize 18px style 2 end style

  4. begin mathsize 18px style cube root of 2 end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ đồ thị có là nghiệm của phương trình n ên . Từ đồ thị có là nghiệm của phương trình n ên

Từ đồ thị có begin mathsize 18px style x subscript 1 end style  là nghiệm của phương trình begin mathsize 18px style log subscript b x equals 3 end style  nên begin mathsize 18px style log subscript b x subscript 1 equals 3 left right double arrow x subscript 1 equals b cubed end style .

Từ đồ thị có begin mathsize 18px style x subscript 2 end style  là nghiệm của phương trình begin mathsize 18px style log subscript a x equals 3 end style  nên begin mathsize 18px style log subscript a x subscript 2 equals 3 left right double arrow x subscript 2 equals a cubed end style 

1

Câu hỏi tương tự

Một người mỗi đầu tháng đều đặn gửi vào ngân hàng một khoản tiền T theo hình thức lãi kép với lãi suất 0,6% mỗi tháng. Biết đến cuối tháng thứ 15 thì người đó có số tiền là 10 triệu đồng. Hỏi số tiền ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG