Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số và có đồ thị như hình vẽ dưới đây Đường thẳng y=3 cắt đồthị tại các điểm có hoành độ . Biết rằng , giá trị của

Hàm số begin mathsize 16px style y equals log subscript a x end style và begin mathsize 16px style y equals log subscript b x end style có đồ thị như hình vẽ dưới đây

Đường thẳng y=3 cắt đồ thị tại các điểm có hoành độ begin mathsize 16px style x subscript 1 comma space x subscript 2 end style. Biết rằng begin mathsize 16px style x subscript 2 equals 2 space x subscript 1 end style, giá trị của begin mathsize 16px style a over b end style

  1. begin mathsize 16px style 1 third end style

  2. begin mathsize 16px style square root of 3 end style

  3. begin mathsize 16px style 2 end style

  4. begin mathsize 16px style cube root of 2 end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ đồ thị có là nghiệm của phương trình nên . Từ đồ thị có là nghiệm của phương trình nên . Do . Vậy

Từ đồ thị có begin mathsize 16px style x subscript 1 end style là nghiệm của phương trình  begin mathsize 16px style log subscript b x equals 3 end style nên begin mathsize 16px style log subscript b x subscript 1 equals 3 rightwards double arrow x subscript 1 equals b cubed end style .

Từ đồ thị có begin mathsize 16px style x subscript 2 end style là nghiệm của phương trình begin mathsize 16px style log subscript a x equals 3 end style  nên begin mathsize 16px style log subscript a x subscript 2 equals 3 rightwards double arrow x subscript 2 equals a cubed end style .

Do  begin mathsize 16px style x subscript 2 equals 2 space x subscript 1 rightwards double arrow a cubed equals 2. b cubed left right double arrow open parentheses a over b close parentheses cubed equals 2 left right double arrow a over b equals cube root of 2 end style . Vậy begin mathsize 16px style a over b equals cube root of 2 end style

1

Câu hỏi tương tự

Chophương trình x + 1 ​ + 4 − x ​ + ( x + 1 ) ( 4 − x ) ​ = m ( 1 ) Giải phương trình khi m=5

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG