Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số f ( x ) = ( x − 1 ) 2 + ( x − 2 ) 2 + ... + ( x − 2019 ) 2 ( x ∈ R ) đạt giá trị nhỏ nhất khi x bằng ?

Hàm số 

đạt giá trị nhỏ nhất khi x bằng ?

  1. 2020

  2. 1010

  3. 2019

  4. 0

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C ách 1: TXĐ: D = R f ′ ( x ) = 2 ( x − 1 ) + 2 ( x − 2 ) + ... + 2 ( x − 2019 ) = 2. [ 2019 x − ( 1 + 2 + ... + 2019 ) ] = 2 [ 2019 x − 2 2019.2020 ​ ] = 2019 ( 2 x − 2020 ) f ′ ( x ) = 0 ⇔ 2019 ( 2 x − 2020 ) = 0 ⇔ x = 1010 Ta có BBT : Ta có : f ( x ) = 2019 x 2 − 2 ( 1 + 2 + 3 + ... + 2019 ) x + ( 1 2 + 2 2 + ... + 201 9 2 ) = 2019 x 2 − 2. 2 2019 ​ ( 1 + 2019 ) x + ( 1 2 + 2 2 + ... + 201 9 2 ) = 2019 ( x 2 − 2020 x + 101 0 2 ) + ( 1 2 + 2 2 + ... + 201 9 2 − 2019.101 0 2 ) ≥ 1 2 + 2 2 + ... + 201 9 2 − 2019.101 0 2 , ∀ x Do đó f ( x ) đạt giá trị nhỏ nhất khi x = 1010.

Cách 1:

TXĐ:

Ta có BBT :

Ta có :

Do đó  đạt giá trị nhỏ nhất khi x = 1010.

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp có đáy là hình chữ nhật cạnh AB = 2a, AD = a.Hình chiếu của đỉnh S lên đáy là trung điểm của cạnh AB cạnh bên SC tạo với mặt phẳng đáy một góc .Tính thể tích V của khối chóp đã cho

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG