Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = ∣ ∣ ​ x 2 − 3 x + 2 ∣ ∣ ​ đạt giá trị lớn nhất trên đoạn [ − 3 ; 3 ] là

Hàm số  đạt giá trị lớn nhất trên đoạn  là

  1. 20

  2. 8

  3. 9

  4. 11

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Ta sử dụng MTCT bấm Mode 7 rồi bấm Shift hyp nhập f ( X ) = ∣ ∣ ​ X 2 − 3 X + 2 ∣ ∣ ​ chọn Start -3 End 3 Step 0.5. Máy cho ra một bảng có các giá trị của f(X) trong đó giá trị lớn nhất của f(X) là 20 khi X = -3

Đáp án A

Ta sử dụng MTCT bấm Mode 7 rồi bấm Shift hyp nhập 

chọn Start -3 End 3 Step 0.5. Máy cho ra một bảng có các giá trị của f(X) trong đó giá trị lớn nhất của f(X) là 20 khi X = -3

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình 2 l gx − l g ( x − 1 ) = l g a

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG