Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số đạt cực trị tại và . Giá trị của biểu thức là:

Hàm số  đạt cực trị tại  và . Giá trị của biểu thức  là:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Theo Vi-et, ta có: Ta có:

Ta có:

Theo Vi-et, ta có:

Ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ: Hàm số có mấy điểm cực trị ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG