Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = 3 1 ​ x 3 + x 2 − 3 x + 1 đạt cực tiểu tại điểm

Hàm số  đạt cực tiểu tại điểm

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có hàm số y = 3 1 ​ x 3 + x 2 − 3 x + 1 có tập xác định D = R Suy ra hàm số đạt cực tiểu tại điểm x = 1 .

Ta có hàm số  có tập xác định 

Suy ra hàm số đạt cực tiểu tại điểm  .

1

Câu hỏi tương tự

Một khu rừng có trữ lượng gỗ 4.105 mét khối. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây trong rừng đó là 4% mỗi năm. Hỏi sau 10 năm khu rừng đó có số mét khối gỗ gần nhất với số nào?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG