Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số đạt cực đại tại x = 2 khi m = ?

Hàm số y equals fraction numerator x squared plus m x plus 1 over denominator x plus m end fraction đạt cực đại tại x =  2 khi m = ?

  1. -1

  2. -3

  3. 1

  4. 3

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

y apostrophe equals fraction numerator x squared plus 2 m x plus m squared minus 1 over denominator left parenthesis x plus m right parenthesis squared end fraction equals 0 rightwards double arrow x squared plus 2 m x plus m squared minus 1 equals 0 left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 1 minus m end cell row cell x equals negative 1 minus m end cell end table close

2

Câu hỏi tương tự

H a ˋ m s o ^ ˊ y = x + 1 2 x ​ c o ˊ đ o ^ ˋ th ị l a ˋ h ı ˋ nh v e ~ n a ˋ o sau đ a ^ y ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG