Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = x − ln ( 2 x − 3 ) nghịch biến trên khoảng

Hàm số   nghịch biến trên khoảng

  

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: x > 2 3 ​ Ta có: y = x − ln ( 2 x − 3 ) ⇒ y ′ = 1 − 2 x − 3 2 ​ y ′ = 0 ⇒ x = 2 5 ​

Điều kiện: 

Ta có:

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho h à m s ố y = 3 1 ​ x 3 − 2 x 2 + m x − 2 . T ì m t ấ t c ả c á c gi á tr ị c ủ a tham s ố m để h à m s ố đồ ng bi ế n tr ê n kho ả ng ( − ∞ ; 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG