Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nghịch biến trên khoảng và đồng biến trên khoảng là :

Hàm số nghịch biến trên khoảng left parenthesis negative infinity semicolon 0 right parenthesis và đồng biến trên khoảng left parenthesis 0 semicolon plus infinity right parenthesis là :

  1. negative x to the power of 4 minus x squared plus 1

  2. y equals fraction numerator 3 x plus 1 over denominator x plus 1 end fraction

  3. x to the power of 4 plus x squared plus 1

  4. x cubed minus 3 x

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho đồ thị hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG