Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nghịch biến trên khoảng nào ?

Hàm số begin mathsize 16px style y equals log subscript 3 open parentheses x squared minus 2 x close parentheses end style nghịch biến trên khoảng nào ?

  1. begin mathsize 16px style open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses end style

  2. begin mathsize 16px style open parentheses negative infinity semicolon 0 close parentheses end style

  3. begin mathsize 16px style open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses end style

  4. begin mathsize 16px style open parentheses 0 semicolon 1 close parentheses end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số có tập xác định . Ta có . Khi đó . Bảng biến thiên: Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số y nghịch biến trên .

Hàm số  begin mathsize 16px style y equals log subscript 3 open parentheses x squared minus 2 x close parentheses end style có tập xác định begin mathsize 16px style D equals open parentheses negative infinity semicolon 0 close parentheses union open parentheses 2 semicolon plus infinity close parentheses end style .

Ta có begin mathsize 16px style y apostrophe equals fraction numerator 2 x minus 2 over denominator open parentheses x squared minus 2 x close parentheses ln 3 end fraction end style . Khi đó begin mathsize 16px style y apostrophe equals 0 left right double arrow x equals 1 end style .

Bảng biến thiên:

Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số y  nghịch biến trên begin mathsize 16px style open parentheses negative infinity semicolon 0 close parentheses end style .

1

Câu hỏi tương tự

Cho a,b là hai số thực dương bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG