Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = 3 1 ​ x 3 − x 2 − 3 x + 5 nghịch biến trên khoảng nào?

Hàm số   nghịch biến trên khoảng nào?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3

Câu hỏi tương tự

Hàm số y = x + 2 2 x − 5 ​ đồng biến trên:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG