Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = x 3 + 3 x 2 nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bảng biến thiên Dựa vào bảng biến thiên ta chọn đáp án D.

Bảng biến thiên

Dựa vào bảng biến thiên ta chọn đáp án D.

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R và có đạo hàm f ′ ( x ) = ( 1 − x ) 2 ( x + 1 ) 3 ( 3 − x ) Hàm số y = f ( x ) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG