Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = − 2 x 3 + 3 x 2 + 1 đồng biến trong khoảng nào trong các khỏang dưới đây?

Hàm số  đồng biến trong khoảng nào trong các khỏang dưới đây?

  1.  

  2.  và 

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

y ′ = − 6 x 2 + 6 x , ∀ x . Suy ra y ′ > 0 , ∀ x ∈ ( 0 ; 1 ) . Vậy hàm số đồng biến trong khoảng ( 0 ; 1 )

. Suy ra . Vậy hàm số đồng biến trong khoảng 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm ảnh qua phép quay tâm là gốc O, góc quay của: a) Đường phân giác d: . b) Đường thẳng : .

304

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG