Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = x + 2 2 x − 5 ​ đồng biến trên

Hàm số  đồng biến trên

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Tập xác định: D = R \ { − 2 } y ′ = ( x + 2 ) 2 9 ​ > 0 với ∀ x  = − 2 . Vậy hàm số đồng biến trên mỗi khoảng ( − ∞ ; − 2 ) và ( − 2 ; + ∞ )

Chọn B

Tập xác định: 

 với .

Vậy hàm số đồng biến trên mỗi khoảng  và 

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng tọa độ, chỉ ra tập hợp tất cả những điểm M ( x , y ) có tọa độ thỏa mãn điều kiện ∣ y ∣ ≥ x − 1 x 2 − x + 2 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG