Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây?

Hàm số  đồng biến trên khoảng nào sau đây?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hàm số: có: TXĐ: . ; . Ta có bảng biến thiên: Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số đồng biến trên khoảng .

Xét hàm số:  có:

TXĐ: .

;

 .

Ta có bảng biến thiên:

Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số        đồng biến trên khoảng .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Phát biểu nào sau đây đúng.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG