Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = − x 3 + 3 x 2 − 4 đồng biến trên khoảng nào?

Hàm số  đồng biến trên khoảng nào?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có: y ′ = − 3 x 2 + 6 x = 0 ⇔ [ x = 0 x = 2 ​ Vậy hàm số đồng biến trên khoảng ( 1 ; 2 )

Chọn B

Ta có: 

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng 

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp S.ABC có A B = A C = a , BC = 2 a ​ , S A = a 3 ​ , S A B = S A C = 3 0 0 . Tính thể tích khối chóp S.ABC.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG