Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = 4 5 ​ x 3 − 4 45 ​ x 2 + 30 x − 22 đồng biến trên khoảng nào sau đây?

Hàm số  đồng biến trên khoảng nào sau đây?

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

y = 4 5 ​ x 3 − 4 45 ​ x 2 + 30 x − 22 ⇒ y ′ = 4 15 ​ x 2 − 2 45 ​ x + 30 Đ ể h a ˋ m s o ^ ˊ đ o ^ ˋ n g bi e ^ ˊ n ⇔ y ′ ≥ 0 ⇔ 4 15 ​ x 2 − 2 45 ​ x + 30 ≥ 0 ⇔ x ≤ 2 h o ặ c x ≥ 4 V ậ y c h ọ n A

1

Câu hỏi tương tự

C h o h a ˋ m s o ^ ˊ y = f ( x ) = a x 3 + b x 2 + c x + d c o ˊ b ả n g bi e ^ ˊ n t hi e ^ n nh ư s a u . T ı ˋ m m đ ể p h ươ n g t r ı ˋ nh ∣ f ( x ) ∣ = m c o ˊ b o ^ ˊ n n g hi ệ m p h a ^ n bi...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG