Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số đồng biến trên khoảng ( − ∞ ; + ∞ ) . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = 4 ( m 2 + n 2 ) − m − n bằng

Hàm số display style y equals not stretchy left parenthesis x plus m not stretchy right parenthesis to the power of 3 end exponent plus not stretchy left parenthesis x plus n not stretchy right parenthesis to the power of 3 end exponent minus x to the power of 3 end exponent đồng biến trên khoảng . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  bằng

  1. -16

  2. 4

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do vai trò của m, n là như nhau nên ta chỉ cần xét trường hợp m=0 TH2: m.n<0 ⇔ m > 0 ; n < 0 Ta có Từ (1) và (2) ta có P min ​ = − 16 1 ​ . Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi m = 8 1 ​ ; n = 0 h o ặ c m = 0 ; n = 8 1 ​ Chọn C

T a space c ó space y to the power of straight prime equals 3 left parenthesis x plus m right parenthesis squared plus 3 left parenthesis x plus n right parenthesis squared minus 3 x to the power of 2 space space end exponent equals 3 open square brackets x squared plus 2 left parenthesis m plus n right parenthesis x plus m squared plus n squared close square brackets

table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell H à m space s ố space đ ồ n g space b i ế n left parenthesis negative straight infinity semicolon plus straight infinity right parenthesis not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell a greater than 0 end cell row cell straight capital delta less or equal than 0 end cell end table not stretchy left right double arrow m n less or equal than 0. close end cell row cell T H 1 colon space m n equals 0 not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell m equals 0 end cell row cell n equals 0 end cell end table close end cell end table

Do vai trò của m, n là như nhau nên ta chỉ cần xét trường hợp m=0

display style not stretchy rightwards double arrow P equals 4 n to the power of 2 end exponent minus n equals open parentheses 2 n minus 1 fourth close parentheses minus 1 over 16 greater or equal than negative 1 over 16 not stretchy left parenthesis 1 not stretchy right parenthesis text .  end text

TH2: m.n<0

Ta có display style P equals open parentheses 2 m minus 1 fourth close parentheses to the power of 2 end exponent minus 1 over 16 plus 4 n to the power of 2 end exponent plus not stretchy left parenthesis negative n not stretchy right parenthesis greater than negative 1 over 16 not stretchy left parenthesis 2 not stretchy right parenthesis text .  end text

Từ (1) và (2) ta có . Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi 

Chọn C

2

Câu hỏi tương tự

Hàm số y= − x 4 + 8 x 2 − 7 có bao nhiêu giá trị cực trị ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG