Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = x + 1 x 2 + m x ​ đồng biến trên ( 3 ; + ∞ ) khì và chỉ khi mnhận giá trị nào trong các giá trị sau?

Hàm số đồng biến trên khì và chỉ khi m nhận giá trị nào trong các giá trị sau?

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hàm số y = x + 1 x 2 + m x ​ = x + m − 1 − x + 1 m − 1 ​ trên ( 3 ; + ∞ ) Ta có y ′ = 1 + ( x + 1 ) 2 m − 1 ​ = ( x + 1 ) 2 x 2 + 2 x + m ​ . Gọi h ( x ) = x 2 + 2 x + m . Hàm số y = x + 1 x 2 + m x ​ đồng biến trên ( 3 ; + ∞ ) khi và chỉ khi y ′ ≥ 0∀ x ∈ ( 3 ; + ∞ ) ⇔ h ( x ) ≥ 0 , ∀ x ∈ ( 3 ; + ∞ ) ⇔ ∣3 , + ∞∣ min ​ h ( x ) ≥ 0. Ta có h ′ ( x ) = 2 ( x − 1 ) . Rõ ràng h ′ ( x ) > 0∀ x ∈ ( 3 ; + ∞ ) nên h ( x ) đồng biến trên ( 3 ; + ∞ ) . Bởithế : ∣ h → + ∞∣ min ​ h ( x ) = h ( 3 ) = m + 15 v a ˋ ∣3 , + ∞∣ min ​ h ( x ) ≥ 0 ⇔ m + 15 ≥ 0 ⇔ m ≥ − 15 . Vậy tập giá trị phải tìm của mlà [ − 15 ; + ∞ )

Xét hàm số trên

Ta có . Gọi .

Hàm số đồng biến trên khi và chỉ khi

Ta có . Rõ ràng nên đồng biến trên . Bởi thế :

Vậy tập giá trị phải tìm của m là

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ(Oxy), cho tam giácABCngoại tiếp đường tròn tâmJ(2;1). Biết đường cao xuất phát từ đỉnhA của tam giácABCcó phương trình: 2 x + y − 10 = 0 và D ( 2 ; − 4 ) là giao...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG