Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số y = x + 2 2 x − 5 ​ đồng biến trên:

Hàm số  đồng biến trên: 

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập xác định: D = R ∖ { − 2 } y ′ = ( x + 2 ) 2 9 ​ > 0 với ∀ x  = − 2 . Vậy hàm số đồng biến trên mỗi khoảng ( − ∞ ; − 2 ) và ( − 2 ; + ∞ ) . Vậy chọn đáp án B.

Tập xác định:

 với .  Vậy hàm số đồng biến trên mỗi khoảng  và .

Vậy chọn đáp án B.

1

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C'có AA'=a. Khoảng cách giữa AB'và CC' bằng a 3 ​ . Thể tích khối lăng trụ A BC . A ′ B ′ C ′

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG