Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào sau đây nghịch biến trên R?

Hàm số nào sau đây nghịch biến trên R?

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B.

Chọn B.

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG