Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào sau đây đồng biến trên R .

Hàm số nào sau đây đồng biến trên .

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hàm số: y = x 3 + x − 1 . Ta có: y ′ = 3 x 2 + 1 > 0 , ∀ x ∈ R . Suy ra hàm số y = x 3 + x − 1 đồng biến trên R .

Xét hàm số: .

Ta có: .

Suy ra hàm số  đồng biến trên .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuống cân tại A, Biết A C = a 2 ​ và A B = a 37 ​ . Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC.A’B’C’

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG