Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào sau đây đồng biến trên R ?

Hàm số nào sau đây đồng biến trên ?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hàm số y = − x 2 ​ + 1 có y ′ = − 2 ​ < 0 ⇒ hàm số nghịch biến trên R Xét hàm số y = x 3 − 3 x + 1 có y ′ = 3 x 2 − 3 ; y ′ = 0 ⇔ [ x = 1 x = − 1 ​ ⇒ hàm số không thể đồng biến trên R Xét hàm số y = x 2 + 1 có y ′ = 2 x ; y ′ = 0 ⇔ x = 0 ⇒ hàm số không thể đồng biến trên R Xét hàm số y = x 3 + 3 x + 1 có y ′ = 3 x 2 + 3 > 0 , ∀ x ∈ R ⇒ hàm số luôn đồng biến trên R

Xét hàm số  có   hàm số nghịch biến trên 

Xét hàm số  có  hàm số không thể đồng biến trên 

Xét hàm số  có  hàm số không thể đồng biến trên 

Xét hàm số  có  hàm số luôn đồng biến trên 

1

Câu hỏi tương tự

Ba kích thước của một hình hộp chữ nhật lập thành một cấp số nhân có công bội bằng 2 và thể tích của khối hộp đó bằng 1728. Khi đó, ba kích thước của nó là?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG