Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập xác định của nó?

Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập xác định của nó?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Hàm số mũ y = a x đồng biến trên các tập xác định của nó khi a > 1 Vì e 2 ​ + 3 ​ ​ > 1 nên hàm số y = ( e 2 ​ + 3 ​ ​ ) x đồng biến trên tập xác định của nó

Chọn D

Hàm số mũ  đồng biến trên các tập xác định của nó khi 

Vì  nên hàm số  đồng biến trên tập xác định của nó

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng 5 a2 và bán kính đáy bằng a . Độ dài đường sinh của hình nón đã cho bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG