Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Hàm số nào sau đây đồng biến trên R ?

Hàm số nào sau đây đồng biến trên ?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số y = x 4 nghịch biến trên ( − ∞ ; 0 ) và đồng biến trên ( 0 ; + ∞ ) nên hàm số không đồng biến trên R Hàm số y = tan x chỉ xác định với ∀ x  = 2 π ​ + kπ ; ( k ∈ Z ) nên hàm số không đồng biến trên R Hàm số y = x 3 có y ′ = 3 x 2 ≥ 0 với ∀ x ∈ R nên hàm số đồng biến trên R -Hàm số y = lo g 2 ​ x chỉ xác định với ∀ x > 0 nên hàm số không đồng biến trên R

Hàm số  nghịch biến trên  và đồng biến trên  nên hàm số không đồng biến trên 

Hàm số  chỉ xác định với  nên hàm số không đồng biến trên 

Hàm số  có  với  nên hàm số đồng biến trên 

-Hàm số  chỉ xác định với  nên hàm số không đồng biến trên 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có cạnh đáy bằng 2a , góc giữa hai đường thẳng AB' và BC' bằng 60. Tính thể tích V của khối lăng trụ đó

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG